Stanovy

Združenie poskytovateľov webhostingu
Association of webhosting providers

Záujmové združenie právnických osôb


Bratislava, november 2002

Preambula
Zakladateľskou zmluvou zo dňa 6. 11. 2002 bolo založené združenie: Združenie poskytovateľov webhostingu - záujmové združenie právnických osôb s tým, že neoddeliteľnú súčasť zakladateľskej zmluvy tvoria tieto stanovy , ktoré znejú:

Čl. I
Názov a sídlo združenia
Záujmové združenie má názov „Združenie poskytovateľov webhostingu“, skratka ZPW. Anglický názov združenia znie: „ Association of webhosting providers“. 1.3 Sídlom záujmového združenia je Kopčianska 94, 851 01 Bratislava. Čl. II Zakladatelia združenia a doba trvania združenia
2.1 Zakladateľmi združenia sú na základe zakladateľskej zmluvy zo dňa 6. 11. 2002: Webglobe, s.r.o., so sídlom Záhumenská 682/21, 019 01 Ilava, zapísaná v Obchodnom registri Trenčín, vložka číslo 11315/R, IČO: 36 306 444, zastúpená Ing. Igorom Strečkom – konateľom, Yegon, s.r.o., so sídlom Hronská 6, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, vložka číslo 22661/B, IČO: 35 797 924, zastúpená Ing. Martinom Dragúňom – konateľom, Zoner, s.r.o., so sídlom Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, vložka číslo 19487/B, IČO: 35 770 929, zastúpená Romanom Behrom – konateľom, EuroNET Slovakia, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Trenčín, vložka číslo 12410/R, IČO: 36 316 130, zastúpená Milanom Rantúchom – konateľom.
2.2 Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Čl. III Predmet činnosti združenia
3.1 Združenie je založené za účelom podpory a rozvoja poskytovania webhostingu v SR. 3.2 Predmetom činnosti združenia ( asociácie ) je:

- vytváranie podmienok pre rozvoj špecializovaných webhostingových služieb v SR,
- ochrana a presadzovanie záujmov členov združenia,
- zvyšovanie informovanosti občanov a odbornej verejnosti o otázkach spojených s webhostingom a správou domén,
- monitorovanie, analýzovanie stavu webhostingu a správy domien na Slovensku,
- organizovanie prieskumov, spracovávanie a publikovanie analýz, správ a stanovísk,
- organizovanie vzdelávacích programov a iných foriem osvetovej činnosti,
- organizovanie seminárov, konferencii, športových, kultúrnych a spoločenských akcii,
- navrhovanie opatrení riešení v oblasti webhostingu a správy domén a ich presadzovanie,
- zastupovanie členov pred orgánmi štátu a inými organizáciami

Čl. IV
Úprava majetkových pomerov a hospodárenie združenia


4.1 Počiatočný stav majetku predstavuje sumu 20.000,- Sk, ktorá je tvorená štyrmi rovnakými vkladmi zakladateľov vo výške 5.000,- Sk. Uvedené vklady sú splatné do 10 dní od zápisu združenia do registra združení.

4.2 Vklad budúcich členov združenia činí 5.000,- Sk.

4.3 Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na jednom účte v Tatra Banke
4.4 Majetok združenia je ďalej tvorený vkladmi členov združenia, ktorí sa stanú členmi združenia po dni zápisu združenia do registra. Vklad budúcich členov združenia činí 5.000,- Sk. Vklady budúcich členov združenia sú splatné jednorázovo do 10 dní odo dňa, kedy valné zhromaždenie združenia rozhodlo o vzniku ich členstva, a to na účet združenia.
4.5 Všetci členovia združenia sú ďalej povinní platiť ročný členský príspevok v minimálnej výške 3.000,- Sk , v maximálnej výške 200.000,- Sk a to za každý kalendárny rok členstva v združení. Konkrétnu výšku ročného členského príspevku stanoví valné zhromaždenie združenia. Valné zhromaždenie taktiež rozhodne o výške členského príspevku pre pridružených členov. Členské príspevky sú splatné jednorázovo najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy členov združenia valné zhromaždenie združenia písomne k uhradeniu členského príspevku vyzve, najneskôr však do konca prvého mesiaca každého kalendárneho roka, na účet združenia.
4.6 Majetkom združenia sa tiež stávajú všetky prostriedky, granty a dotácie, ktoré boli poskytnuté združeniu štátom alebo inými právnymi subjektami v súvislosti s predmetom činnosti združenia.
4.7 Majetok združenia môže byť použitý len na realizáciu predmetu činnosti združenia, ktorý je vymedzený v týchto stanovách.
4.8 Združenie zostavuje svoj rozpočet a hospodári podľa neho. Rozpočet je zostavovaný na príslušný kalendárny rok predsedom združenia. Návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok musí byť predsedom združenia predložený na prejednanie a schválenie valnému zhromaždeniu združenia najneskôr jeden mesiac pred začiatkom príslušného kalendárneho roka.
4.9 Združenie je povinné viesť účtovníctvo o stave a pohybe majetku združenia a schvaľovať ročnú účtovnú závierku.
4.10 Po skončení príslušného kalendárneho roka predseda združenia prevedie do troch mesiacov písomné vyúčtovanie výsledkov hospodárenia združenia, ktoré predloží valnému zhromaždeniu združenia. Ak vykazuje hospodárenie združenia za uplynulý kalendárny rok zisk, bude tento zisk prevedený na základe rozhodnutia valného zhromaždenia združenia do majetku združenia na nasledujúci kalendárny rok. Ak vykazuje hospodárenie združenia za uplynulý kalendárny rok stratu, podieľajú sa na základe rozhodnutia valného zhromaždenia združenia na jej úhrade všetci členovia združenia.
Čl. V
Vznik a zánik členstva v združení


5.1 Formy členstva. Združenie rozoznáva dva druhy členov:

(I) Riadni členovia
(II) Pridružení členovia

5.2 Riadne členstvo .

Za riadneho člena (ďalej iba „člena“) združenia môže byť na základe písomnej prihlášky, ktorej náležitosti určí predseda združenia, adresovanej združeniu prijatá právnická osoba, ktorá:

- poskytuje webhostingové služby minimálne jeden rok,
- je registrovaná ako registrátor domén .sk,
- je registrátorom minimálne 500 domén .sk,
- je prevádzkovateľom dvoch nezávislých DNS serverov.

S prijatím nového člena do združenia musí vysloviť súhlas valné zhromaždenie združenia.

5.3 Pridružené členstvo.

Za pridruženého člena združenia môže byť na základe písomnej prihlášky, ktorej náležitosti určí predseda združenia, adresovanej združeniu prijatá slovenská právnická osoba, ktorá súhlasí zo zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok vo výške určenej na základe rozhodnutia valného zhromaždenia združenia.

S prijatím nového pridruženého člena do združenia musí vysloviť súhlas valné zhromaždenie združenia.


5.4 Zánik členstva:
a. vystúpením - členstvo zaniká 15- tým dňom odo dňa doručenia písomného oznámenia (doporučeným listom) člena o vystúpení zo združenia predsedovi združenia,
b. vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení,
c. zánikom právnickej osoby,
d. zánikom asociácie.
Zánik členstva podľa tohto odseku sa uplatňuje aj na pridružené členstvo.
5.5 S členom, ktorého členstvo v združení zaniklo, sa prevedie úplné majetkové vysporiadanie, a to najneskôr do dvoch mesiacov po zániku jeho členstva v združení. V prípade zániku členstva člena v združení v priebehu kalendárneho roka, na ktorý už tento člen zaplatil členský príspevok, sa členský príspevok, zaplatený týmto členom nevracia, ani alikvotná časť tohoto členského príspevku, a zostáva majetkom združenia i po zániku členstva tohoto člena v združení.

Čl. VI
Práva a povinnosti členov združenia

6.1 Člen má právo prostredníctvom svojich zástupcov najmä:
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
- kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov,
- byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
- zúčastňovať sa na aktivitách združenia,
- podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.
6.2 Povinnosti člena sú najmä:
- dodržiavať stanovy združenia,
- plniť uznesenia orgánov združenia,
- aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
- platiť členské príspevky vo výške schválenej valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok.
6.3 Pridružení členovia nedisponujú aktívnym ani pasívnym volebným právom do orgánov združenia, a teda sa nezúčastňujú na rozhodovaní združenia. V ostatných právach a povinnostiach majú rovnaké postavenie ako členovia združenia.

Čl. VII
Orgány združenia a ich pôsobnosť


7.1 Orgánmi asociácie sú:
a. Valné zhromaždenie
b. Predseda združenia

7.2 Valné zhromaždenie združenia
Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie združenia, ktoré rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia. Prostredníctvom valného zhromaždenia združenia vykonávajú členovia združenia svoje práva a povinnosti podľa týchto stanov.
Každý člen menuje do valného zhromaždenia združenia svojho zástupcu, oprávneného menom tohoto člena jednať. Tohoto svojho zástupcu môže každý člen združenia kedykoľvek písomne odvolať.
Počet zástupcov vo valnom zhromaždení združenia je zhodný s počtom členov združenia.
Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- rozhodovanie o vzniku a zániku členstva, resp. o vylúčení člena zo združenia s tým, že na žiadosť člena združenia je povinné vydať písomné potvrdenie o vzniku alebo zániku jeho členstva,
- prevedenie majetkového vysporiadania s členom, ktorého členstvo v združení zaniklo, a to majetkového vysporiadania v súlade s obsahom týchto stanov,
- prejednávanie a schvaľovanie rozpočtu združenia,
- prejednávanie výsledkov hospodárenia združenia a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo o uhradení strát,
- voľba predsedu združenia zo zástupcov menovaných do valného zhromaždenia združenia , a to na funkčné obdobie uvedené v týchto stanovách,
- odvolanie predsedu združenia pred uplynutím funkčného obdobia uvedeného v týchto stanovách,
- v prípade, že pred uplynutím funkčného obdobia predsedu združenia predseda združenia zomrie, odstúpi z funkcie predsedu združenia, alebo dôjde k jeho odvolaniu valným zhromaždením združenia, poveruje výkonom funkcie predsedu združenia jedného zo zástupcov členov združenia menovaných do valného zhromaždenia združenia, a to do doby zvolenia nového predsedu združenia,
- rozhodovanie o zrušení združenia,
- rozhodovanie o zmene týchto stanov,
- menovanie likvidátora v prípade zrušenia združenia likvidáciou.
7.3 Valné zhromaždenie združenia sa koná najmenej raz v kalendárnom roku. Zhromaždenie zvoláva predseda združenia prostredníctvom pozvánky všetkým členom združenia s uvedením dátumu, hodiny a miesta konania tohoto valného zhromaždenia, a to najmenej 15 dní vopred. Mimoriadne valné zhromaždenie združenia musí byť zvolané, ak o to požiada predseda združenia alebo súčasne dvaja zástupcovia valného zhromaždenia združenia, a to vždy písomne doporučenými listami všetkým členom združenia s uvedením dátumu, hodiny a miesta konania tohoto mimoriadneho valného zhromaždenia združenia tak, že medzi dňom podania týchto doporučených listov na poštu a dňom konania tohoto mimoriadneho valného zhromaždenia združenia nesmie byť lehota kratšia než 5 kalendárnych dní. Riadne valné zhromaždenie združenia , mimoriadne valné zhromaždenie združenia riadi, ak nerozhodne valné zhromaždenie združenia inak, predseda združenia . O konaní a priebehu riadneho valného zhromaždenia združenia , prípadne mimoriadneho valného zhromaždenia združenia musí byť vyhotovený písomný zápis, ktorý podpisujú všetci prítomní zástupcovia členov združenia.

7.4 Valné zhromaždenie združenia je spôsobilé platne rozhodovať, ak je prítomná trojpätinová všetkých členov združenia . Každý z členov združenia má prostredníctvom svojho zástupcu pri hlasovaní jeden hlas. Každý menovaný zástupca je povinný pred začiatkom hlasovania preukázať, že je oprávnený v mene člena združenia, ktorý ho do valného zhromaždenia združenia menoval, jednať. Menovaný zástupca môže zo závažných dôvodov splnomocniť písomnou plnou mocou inú fyzickú osobu na účasť na valnom zhromaždení združenia, vrátane práva hlasovať na tomto valnom zhromaždení združenia v zastúpení menovaného zástupcu. Pre tento prípad je splnomocnený zástupca povinný predložiť pred otvorením tohoto valného zhromaždenia združenia valnému zhromaždeniu združenia riadnu písomnú plnú moc udelenú zo strany menovaného zástupcu a prijatú splnomocneným zástupcom s tým, že podpis menovaného zástupcu, ako aj podpis splnomocneného zástupcu na tejto plnej moci musia byť úradne overené. Pre tento prípad nie je menovaný zástupca, ktorý túto písomnú plnú moc udelil, oprávnený zúčastniť sa tohoto valného zhromaždenia združenia , ani na tomto valnom zhromaždení združenia hlasovať.


7.5 Valné zhromaždenie združenia rozhoduje prostou väčšinou prítomných zástupcov členov združenia. V prípade, že dôjde pri hlasovaní k rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu združenia. Pri rozhodovaní o vzniku alebo zániku členstva, zmene stanov a zániku združenia sa vyžaduje súčasne súhlas najmenej troch zakladateľov združenia.

7.6 Hlasovanie o prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia združenia je verejné. V prípade rozhodovania o vzniku či zániku členstva v združení alebo v prípade voľby či odvolania predsedu združenia, je prípustné aj hlasovanie tajné, pomocou hlasovacích lístkov. O spôsobe hlasovania vo vyššie uvedených prípadoch rozhodne valné zhromaždenie združenia pred začiatkom takého hlasovania.

7.7 Predseda združenia
Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia a súčasne výkonným orgánom združenia , ktorý jedná v mene združenia vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia . Z právnych úkonov, ktoré vykonáva predseda združenia v mene združenia , nadobúda združenie práva a zaväzuje sa. Predseda združenia je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia združenia.
Predseda združenia ďalej:
- plní úlohy, ktorými ho pri realizácii predmetu činnosti združenia poverilo valné zhromaždenie združenia,
- zvoláva a riadi valné zhromaždenie združenia a v prípade potreby mimoriadne valné zhromaždenie združenia ,
- predkladá valnému zhromaždeniu združenia, prípadne mimoriadnemu valnému zhromaždeniu združenia písomné oznámenia členov o ich vystúpení zo združenia , a to na najbližšom valnom zhromaždení združenia nasledujúcom po dni, kedy bolo predsedovi združenia toto oznámenie doručené,
- zostavovať návrh rozpočtu združenia a predkladať ho valnému zhromaždeniu združenia na prejednanie a schválenie,
- vypracovávať vyúčtovanie výsledkov hospodárenia združenia , ktoré predkladá valnému zhromaždeniu združenia na prejednanie a schválenie,
- riadiť a zaisťovať vedenie účtovníctva o stave a pohybe majetku združenia ,
- niesť zodpovednosť za vypracovanie vyúčtovania výsledkov hospodárenia, ktoré predkladá valnému zhromaždeniu združenia na prejednanie,
- podieľať sa na príprave, priebehu a organizácii valných zhromaždení združenia.
Funkčné obdobie predsedu združenia predstavuje dva roky odo dňa, kedy bol do funkcie predsedu združenia valným zhromaždením združenia zvolený.
Predseda združenia je povinný vykonávať funkciu predsedu združenia s náležitou starostlivosťou a riadiť sa rozhodnutiami valného zhromaždenia združenia.
Predsedom na prvé funkčné obdobie sa na základe rozhodnutia zakladateľov stáva: Ing. Igor Strečko, Záhumenská 682/21, 019 01 Ilava, r.č. ....., č. OP: ......, nar. ...... v .......

Čl. VIII
Zrušenie a zánik združenia (asociácie)

8.1 Združenie zaniká výmazom z registra záujmového združenia právnických osôb.
8.2 Združenie sa ruší:
- rozhodnutím valného zhromaždenia združenia,
- ak všetci jeho členovia stratia spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti,
- vyhlásením konkurzu na združenie alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku združenia.
8.3 Zrušenie združenia likvidáciou
Ak neprešiel celý majetok združenia na právneho nástupcu, alebo ak nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak ostane po ukončení konkurzného konania združenia majetok, prevedie sa jeho likvidácia.
Pred začiatkom likvidácie združenia menuje valné zhromaždenie združenia likvidátora.
Likvidácia združenia sa prevedie v súlade s ustanovením §70 a nasl. Obchodného zákonníku v platnom znení.
Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov podľa výšky ich splatených vkladov.

V Bratislave 6.11. 2002


……………………………
EuroNET Slovakia, s.r.o.

……………………………
Webglobe, s.r.o.

……………………………
Yegon, s.r.o

……………………………
Zoner, s.r.o.